wtorek, 5 marca 2019

VII edycja KONKURSU "MOJA PASJA"


Z przyjemnością zawiadamiamy
o kolejnej edycji konkursu dla młodzieży od 6 klasy!
Jeśli chcesz zaprezentować jakąkolwiek pasję,
zachęcić do rozwijania pasji,
aktywnego spędzania czasu,
zapraszamy do udziału!Regulamin VII edycji Rejonowego Konkursu Plastycznego
dla młodzieży „MOJA PASJA”
Konkurs na plakat społeczny zachęcający młodych ludzi do rozwijania swoich pasji 

§ 1
1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

§ 2
Konkurs organizowany jest dla uczniów szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych od 6 klasy szkoły podstawowej z terenu powiatu bielskiego i miasta Bielska-Białej.
§ 3
Celem Konkursu jest:
1)     zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką rozwijania pasji
2)     popularyzowanie twórczej postawy oraz aktywnego spędzania wolnego czasu przez młodzież,
3)     kształtowanie umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
4)     przygotowanie świadomego odbiorcy kampanii społecznych w ramach edukacji medialnej.

§ 4
Zasięg Konkursu obejmuje powiat bielski i miasto Bielsko-Biała.

§ 5
1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
nie publikowanymi. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
2. Prace mogą być wykonane dowolną płaską techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, kolaż, wycinanki itp.) oraz inne formy wypowiedzi w tym multimedia
(grafika komputerowa, baner animowany itp.).
3. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie min. A3, maks. B1,
a prace elektroniczne w formatach: .jpg, .tiff, .gif, .pps, .avi.
4. Tematem prac powinien być plakat przedstawiający rozwijanie pasji w szerokim znaczeniu, np.:
a) radość, satysfakcję płynące z jej rozwijania,
b) wysiłek wkładany w rozwój talentów,
c) korzyści płynące ze znalezienia pasji w swoim życiu – np: „nuda nam nie grozi”
5. Plakat nie powinien zawierać zastrzeżonych znaków towarowych.
6. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy prace.
7. Dopuszcza się do udziału w konkursie prace wykonane w duecie.
§ 6
Prace oceniane będą w jednej kategorii: młodzież z terenu Gminy Bielsko-Biała
i powiatu bielskiego.
§ 7
1. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące
dane:
1) imię, nazwisko i adres uczestnika Konkursu
2) imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz telefon kontaktowy
3) nazwa i adres szkoły, klasa
4) imię i nazwisko nauczyciela zajmującego się Konkursem oraz telefon kontaktowy
2. Opis na odwrocie nie może być widoczny na pierwszej stronie pracy.
§ 8
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Kryteriami oceny będą:
a) trafność doboru tematu pracy,
b) jakość wykonania,
c) oryginalność.

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§ 9
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do złożonych prac na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji
i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji konkursu oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie.
2. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) co potwierdzone zostaje podpisem opiekunów prawnych autorów prac na oświadczeniu załączonym do pracy konkursowej.
3. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu
jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności złożonych egzemplarzy prac.
4. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.
5. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w czasie ich przewozu.
§ 10
1. Prace swoich uczniów, zapakowane łącznie, dostarcza szkoła.
2. Szkoła może złożyć prace w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej, nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego)
do 30 kwietnia 2019 r.  31 maja 2019 r.(decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
ul. Józefa Lompy 11
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem Konkurs plastyczny „Moja Pasja”.
§ 11
1. Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia większej liczby wyróżnień
w przypadku wysokiego poziomu Konkursu.
§ 12
1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zstih.edu.pl
2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach Konkursu drogą
pocztową lub telefonicznie w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r.
3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej 13 maja 2019 r.  6 czerwca o godz. 10.00.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca wręczenia nagród.
O ewentualnej zmianie terminu oraz miejsca wręczenia nagród laureaci zostaną
powiadomieni telefonicznie przez Organizatora.
§ 13
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.zstih.edu.pl oraz blogu internetowym mp.e-zstih.edu.pl.
2. Wszelkich informacji na temat Konkursu można zasięgać w Zespole Szkół Technicznych
i Handlowych w Bielsku-Białej, ul.
Józefa Lompy 11, tel.: tel. /33/ 811-76-91, 496-02-50, 496-02-52;  fax /33/ 496-02-63; e-mail: zstih@zstih.edu.pl
3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz